Prijavite se na našu mailing listu

    


MENICA U DOMAĆEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU
Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R

MENICA U DOMAĆEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJUIvana Barać
prokurista, ekspert za platni prometPredavanje sa praktičnim primerima i edukacijom, pored osnovnih pojmova o menici, njenom izdavanju, registraciji, indosiranju i naplati, ima za cilj da razreši sporna pitanja o menici i  dileme imajući u vidu, ne samo propise i stav Narodne banke Srbije, već i stav sudske prakse, a pre svega:

1. Kako naplatiti menicu od dužnika:
- koji je ugasio račun u banci preko koje je menica registrovana ili je označena kao banka isplate
- kod koga je došlo do promena naziva firme
- kod koga je došlo do statusne promene posle izdavanja menice
- nad kojim je pokrenut postupak stačaja i likvidacije
- koji ne koristi pečat

2. Ko je ovlašćen da potpiše menicu u pravnom licu (stav sudske prakse i položaj lica sa kartona deponovanih potpisa)

3. Promena redosleda naplate menice i njeno “prebacivanje“ iz trećeg u drugi red prioriteta, radi brže naplate

4. Korišćenje avalirane i trasirane menice za naplatu potraživanja od dužnika u blokadi

5. Kako menicom, izdatom od domaćeg pravnog lica, u spoljnotrgovinskom poslovanju, obezbediti potraživanja inodobavljača i smanjiti avansno plaćanje

6. Izdavanje i registracija kod NBS domaćih i starnih menica koje je dalo domaće pravno lice stranom pravnom licu (nerezidentu) i postupak prinudne naplate takvih menica, sa posebnim osvrtom na sadržinu punomoćja koje se daje advokatu ili drugom licu da obavi sve poslove prinudne naplate menice, uključujući i otvaranje računa kod banke

7. Šta treba znati kod prijema i realizacije u inostranstvu stranih menica koje daje strano pravno lice domaćem pravnom licu kao instrument obezbeđivanja plaćanja

Pitanja i odgovori


Predavanje je namenjeno kako pravnoj, finansijskoj i komercijalnoj službi u firmama, kao i zaposlenima na poslovima uvoza roba i usluga i izdavanja menica kao instrumenta obezbeđivanja plaćanja, radi smanjenja avansnog plaćanja, tako i advokatskim kancelarijama  koje otvaraju račune za nerezidente i učestvuju u postupku prinudne naplate menice, i sprovode izvršni postupak radi prebacivanja menice iz trećeg u drugi red prioriteta, odnosno njene prioritetne naplate.

Poseban značaj ova edukacija ima i za zaposlene u bankama, zbog brojnih spornih pitanja u vezi sa menicom, kao i zbog postupka registracije i naplate menica kada je poverilac strano pravno lice.PREDAVAČ:

Ivana Barać, prokurista, ekspert za platni promet (bila na funkciji zamenika generalnog direktora ZOPa i direktora Sektora domaćeg i deviznog platnog prometa u Komercijalnoj banci) i dugogodišnji predavač na seminarima TAZ Organizacije.
 KOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.     011/ 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija