Prijavite se na našu mailing listu

    


UPRAVNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR I UPRAVNA INSPEKCIJA KROZ PRAKSUTAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


UPRAVNI POSTUPAK, UPRAVNI SPOR I UPRAVNA INSPEKCIJA KROZ PRAKSUDATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

22. novembar 2019. godine, od 10:00 do 16:00 časova, SARAJEVO
Hotel “Hollywood” (adresa: dr Pintola 23, Ilidža, Sarajevo)


PREDAVAČI:

Prof. dr Nurko POBRIĆ, sudija, predsjednik upravnog odjeljenja Kantonalnog suda u Mostaru; profesor ustavnog prava  

dr Boro Bovan, upravni inspektor, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RSTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:


UPRAVNI POSTUPAK
Pravni okvir; Zakon o upravnom postupku i upravno rješavanje; Ovlaštenja za postupanje; Službeno lice i izuzeće službenog lica u upravnom postupku; Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje; Komuniciranje organa i stranaka; Zapisnik u upravnom postupku; Dostavljanje pismena; Obavezno lično dostavljanje; Posredno dostavljanje; Posebni slučajevi dostavljanja; Dostavnica; Greške u dostavljanju; Rokovi u Upravnom postupku; Povrat u pređašnje stanje; Troškovi u Upravnom postupku; Poravnjanje u Upravnom postupku; Pokretanje i vođenje Upravnog postupka; Dokazi i dokazivanje u upravnom postuku; Rješenje u Upravnom postupku; Zaključak u Upravnom postupku; Žalba kao redovno pravno sredstvo u Upravnom postupku; Žalba zbog ćutanja Uprave; Konačnost, Pravosnažnost i Izvršnost Upravnog akta; Rješavanje drugostepenog organa po Žalbi; Obnova postupka kao vanredno pravno sredstvo u Upranom postupku; Naročiti slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja Rješenja; Izvršenje; Odgovornost.

UPRAVNI SPOR
Upravni spor kao kontrola zakonitosti upravnog akta; Postupak pokretanja upravnog spora; Sadržaj tužbe u upravnom sporu; Postupak suda povodom podnesene tužbe; Odluke koje se donose u upravnom sporu; Pravni lijekovi; Obaveznost presude.

UPRAVNA INSPEKCIJA
Upravna inspekcija i Upravni nadzor; Vršenje Upravnog nadzora; Unutrašnji nadzor; Upravna inspekcija i inspekcijski nadzor nad radom organa Javne uprave; Upravni inspektori;  Službena legitimacija - Iskaznica inspektora; Nadležnost Upravne inspekcije u oblasti upravnog postupanja; Nadležnosti Upravne inspekcije nad primjenom propisa koje obuhvataju oblast kancelarijsko-uredskog poslovanja; Nadležnosti Upravne inspekcije iz oblasti kontrole radnih odnosa i zapošljavanja; Vršenje inspekcijskog pregleda; Zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu; Rješenje o otklanjanju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti; Odgovornost Upravnog inspektora.KOTIZACIJA
KM 249,00

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
552000 - 00003655 - 59
Addiko Bank, Banja Luka


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.     00 381 11 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs