Prijavite se na našu mailing listu

    


RADNI SPOROVI KROZ SUDSKU PRAKSUTAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


RADNI SPOROVI KROZ SUDSKU PRAKSUDATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

30. maj 2019. godine, od 10:00 do 16:00 časova, Hotel Palace, Topličin venac 23, BeogradTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

Ugovor o radu - pojam, sadržina, ovlašćenje za zaključivanje, klauzula zabrane konkurencije 
Aneks ugovora o radu - ugovoreni uslovi rada, procedura, ponuda, odbijanje ponude
Rad van radnog odnosa - Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, Ugovor o delu
Radni odnos na određeno vreme - trajanje, preobražaj u radni odnos na neodređeno vreme
Zarada - osnovna, minimalna, uvećana, naknada troškova, druga primanja, obračun zarade
Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca - otkazni razlozi, procedura otkazivanja, 
rok zastarelosti, odluka Ustavnog suda
Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu - zaštićene kategorije zaposlenih
Višak zaposlenih - program rešavanja viška, kriterijumi, otpremnina, zabrana zapošljavanja
Disciplinske mere - vrste, uslovi za izricanje, procedura, supsidijarnost 

Pojam radnog spora - stranke, rok za pokretanje, vrste tužbi, predmet tužbenog zahteva
Posebni oblici radnog sporamobing i uzbunjivanje
Mobing - zaštita u postupku kod poslodavca i sudska zaštita
Uzbunjivanje - pojam, vrste,  zaštita uzbunjivača, naknada štete

Primeri iz aktuelne sudske prakse - studije slučajeva

Pitanja i odgovoriKOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.    011 / 30 333 50 
a.   Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.   taz.organizacija@gmail.com
w.  www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija