Prijavite se na našu mailing listu

    


UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR KROZ SUDSKU PRAKSUTAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR KROZ SUDSKU PRAKSUDATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

28. maj 2019. godine, od 10:00 do 16:00 časova, Hotel Palace, Topličin venac 23, BeogradTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

Ključne odrednice novog ZUP-a
ZUP je moderan procesni zakon, tek drugi posle II svetskog rata. Sadrži nova osnovna načela, a načela predvidivosti, srazmernosti, delotvornosti su samo od neka najvažnijih. Važna novina je da se u upravnom postupku ne donose samo upravni akti, već je upravno postupanje znatno šire: donose se garantni akti, zaključuju upravni ugovori, preduzimaju upravne radnje…itd. Novine se tiču ovlašćenog službenog lica i jedinstvenog upravnog mesta. Po prvi put se upravni organi obavezuju da po službenoj dužnosti pribavljaju dokaze o kojima se vodi službena evidencija. Nov je i način pokretanja upravnog postupka, a pored žalbe uvodi se i prigovor kao pravno sredstvo. Važne su i kaznene odredbe. Stranka u postupku zauzima ključno mesto uz poštovanje njenog procesnog položaja i prava i obaveza.

Zakon o upravnim sporovima  
Predmet i cilj upravnog spora; Nadležnost i sastav suda; Stranke, položaj državnog organa u upravnom sporu, zastupanje; Pokretanje upravnog spora; Prethodno ispitivanje tužbe, odbacivanje tužbe, prigovor; Odlaganje izvršenja osporenog akta; Obaveznost rasprave; Donošenje odluke; Presuda, spor ograničene i pune jurisdikcije; Spor zbog ćutanja uprave; Obaveznost sudskih odluka; Zahtev sudu zbog nepostupanja tuženog po presudi; Vanredna pravna sredstva

Praktični primeri
Pitanja i odgovoriKOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.    011 / 30 333 50 
a.   Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.   taz.organizacija@gmail.com
w.  www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija