Prijavite se na našu mailing listu

    


IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKATAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA 
ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKADATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

21. maj 2019. godine, od 10:00 do 16:00 časova, Hotel Palace, Topličin venac 23, BeogradTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Izmene Zakona se odnose na: Transponovanje Direktive EU koja se odnosi na prekogranično spajanje društava kapitala; Stvaranje uslova za primenu Uredbi EU koje se odnose na Evropsko društvo i Evropsku ekonomsku interesnu grupaciju; Poboljšanje postojećih zakonskih rešenja u vezi sa prinudnom likvidacijom i smanjenjem osnovnog kapitala društava sa ogračenom odgovornošću; Otklanjanje uočenih manjkavosti u primeni Zakona;

Prilikom elektronske registracije osnivanja društava, overu potpisa na osnivačkom aktu, ako je reč o elektronskom dokumentu, zamenjuje kvalifikovani elektronski potpis članova društva; obavezna adresa za prijem elektronske pošte; povećanje procenta osnovnog kapitala, odnosno procenta glasova sa 90% na 95% za prinudan otkup akcija od manjinskih akcionara i prinudnu prodaju; preciznije definisanje pojma povezanog sticanja kod raspolaganja, odnosno sticanja imovine velike vrednosti; obaveza da akcionarska društva poziv za sednicu objave i na interenet stranici Centralnog registra, pored objavljivanja na internet stranici Registra privrednih subjekata; uređen postupak smanjenja osnovnog kapitala kod d.o.o.; preciziranje odredaba kojima se uređuje prinudna likvidacija; uvedena obaveza registracije ogranka domaćeg privrednog društva; uspostavlja se pravna osnov za brisanje privrednih subjekata nad kojima je rešenjem suda zaključen stečajni postupak u skladu sa odredbama čl. 150 do čl. 154 Zakona o stečaju, koje je postalo pravosnažno pre stupanja na snagu odluke Ustanog suda, kojom su navedene odredbe Zakona o stečaju proglašene neustavnim; rešeno pritanje pravnog sledbeništva nad imovinom privrednih subjekata koji su brisani iz Registra privrednih subjekata kao neaktivni; stvaranje uslova za prekogranično spajanje i pripajanje društava kapitala i uvođenje novih formi, i to: Evropskog društva i Evropske ekonomske interesne grupacije.


ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA
Ovim Zakonom se po prvi put uređuje uspostavljanje, sadržina, osnovi evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji.   Zakon se primenjuje na privredna društva, zadruge, ogranke stranih privrednih društava, poslovna udruženja i udruženja, fondacije i zadužbine, ustanove, kao i predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina. Svi navedeni subjekti su dužni da najkasnije do 31. januara 2019. izvrše evidentiranje svih podataka relevantnih za Centralnu evidenciju preko internet stranice APR-a (Agencije za privredne registre), koja je zadužena za vođenje Centralne evidencije stvarnih vlasnika:  sadržina Centralne evidencije, osnovi evidentiranja, način vođenja Centralne evidencije, Izvodi i Potvrda iz Centralne evidencije, Objavljivanje i dejstvo evidencije, Pravno sredstvo za stvarne vlasnike, Nadzor, Krivično delo (predviđene kazne zatvora u trajanju od tri meseca do pet godina), Prekršaji (predvićene novčane kazne u iznosu od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu).KOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.    011 / 30 333 50 
a.   Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.   taz.organizacija@gmail.com
w.  www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija