Prijavite se na našu mailing listu

    


PRIMENA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU U SUDSKOJ PRAKSI I SPORNA PRAVNA PITANJATAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


PRIMENA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU U SUDSKOJ PRAKSI I 
SPORNA PRAVNA PITANJA


DATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

4. decembar 2018. godine, od 10:00 do 16:00 časova, Hotel Palace, Topličin venac 23, BeogradTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

Sporna pravna pitanja u primeni ZIO sa osvrtom na praksu Višeg suda

Nadležnost za sprovođenje izvršenja(sud i javni izvršitelj) 
Zabrana ukidanja prvostepenog rešenja 
Odnos sudskog i vansudskog postupka namirenja 
Obustava postupka izvršenja u slučaju neplaćanja predujma (javni izvršitelj) 
Izvršenje nepravnosnažnih sudskih odluka 
Odlučivanje o izjavljenim žalbama na rešenja veća prvostepenog suda kod izvršenja na osnovu verodostojne isprave 
Predlog za protivizvršenje 
Posebne odredbe o izvršnom postupku na nepokretnostima koje nisu upisane u katastar nepokretnosti 
Dodatna sadržina predloga za izvršenje 
Predlog za obezbeđenje prethodnom i privremenom merom 
Dejstvo i izvršenje rešenja o obezbeđenju 
Odlučivanje po žalbi na rešenje o izvršenju o prinudnoj naplati sudske takse.


Sporna pitanja u primeni ZIO sa osvrtom na praksu Privrednog apelacionog suda

Zabrana ukidanja prvostepenog rešenja
Dozvoljenost prigovora protiv rešenja o odbijanju prigovora trećeg lica
Dostavljanje rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave izvršnom dužniku
Predlog za izvršenje na osnovu izvšne isprave u slučaju kada pravni lek nema suspenzivno dejstvo
Mogućnost kompenzacije – prebijanja u izvršnog postupku
Tužba izvršnog dužnika za nedozvoljenost izvršenja
Odlučivanje o žalbi izvršnog poverioca protiv rešenja veća prvostepenog suda kojim se postupak po prigovoru izvršnog dužnika nastavlja u parnici
Protivizvršenje
Promena vlasnika nepokretnosti nakon sticanja (zasnivanja) založnog prava
Pristupanje izvršenju na nepokretnosti u slučaju kada se postupak vodi prema Zakonu o izvršenju i obezbeđenju iz 2001. godine
Neposredna pogodba nakod dva neuspešna javna nadmetanja
Izvršenje na novčanom potraživanju izvršnog dužnika prema njegovom dužniku
Mesna nadležnost kod izvršenja na udelima u slučaju kada je izvršni dužnik strano lice
Razgraničenje nadležnosti između suda i javnog izvršitelja za sprovođenje privremenih mera

Pitanja i odgovoriKOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.    011 / 30 333 50 
a.   Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.   taz.organizacija@gmail.com
w.  www.taz.rs