Prijavite se na našu mailing listu

    


UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR KROZ PRAKSUTAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR KROZ PRAKSUDATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

15. novembar 2018. godine, od 10:00 do 16:00 časova, 
Hotel “Hollywood” (adresa: dr Pintola 23, Ilidža), Sarajevo


PREDAVAČI:

Predrag KRSMANOVIĆ, predsjednik Upravnog odjeljenja, Kantonalni sud u Tuzli

dr Boro BOVAN, upravni inspektor, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RSTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

UPRAVNI POSTUPAK
Primjena Zakona o upravnom postupku kao procesnog zakona, kao i primjena drugih zakona koji su pravila upravnog postupka  propisali na drugačiji način; Nadležnost organa za postupanje po ZUP-u; Načela upravnog postupka po ZUP-u; Nadležnost za rješavanje u upravnom postupku; Obavljanje upravnih radnji u upravnom postupku; Izuzeće službenog lica; Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje; 
Pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti i predstavke fizičkih i pravnih lica; Podnesci u upravnom postupku i postupanje službenika po podnescima i zahtjevima stranaka; Zapisnik (prilikom vršenja inspekcijskih pregleda);   
Dostavljanje u upravnom postupku; Rokovi u upravnom postupku, mirovanje postupka i zastarjelost u upravnom postupku; Povraćaj u pređašnje stanje; Troškovi postupka i donošenje odluke o troškovima vođenja upravnog postupka (u formi rješenja i zaključka); Poravnanje i značaj poravnanja u upravnom postupku; Uviđaj na licu mjesta kao dokazno sredstvo u upravnom postupku; Rješenje; Zaključak u upravnom postupku; Žalba protiv prvostepenih upravnih akata; Rad  prvostepenog organa po žalbi; Konačnost, izvršenost i pravosnažnost upravnog akta;  
Izvršenje; Administrativno izvršenje; Izvršnost rješenja; Žalba na izvršenje; Obustava izvršenja; Odlaganje izvršenja.


UPRAVNI SPOR
Upravni spor i pravo na pokretanje upravnog spora; Problem razgraničenja upravnih akata u odnosu na slične pojedinačne akte; Upravni spor zbog šutnje uprave; Tužba u upravnom sporu  i razlozi za pobijanje upravnog akta; Javna rasprava, nejavno rješavanje i spor pune jurisdikcije; Odluke u upravnom sporu; Pravni lijekovi u upravnom sporu; Upravnii spor - postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca zajamčenih Ustavom.KOTIZACIJA
KM 249,00

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu kotizacije izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
552000 - 00003655 - 59
Addiko Bank, Banja Luka


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primjerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

m.  062 909-190
t.  00 381 11 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs